વાળી લીધેલી વાતને પાછી નહીં કરતા હવે

વાળી લીધેલી વાતને પાછી નહીં કરતા હવે

વાળી લીધેલી વાતને પાછી નહીં કરતા હવે ઉજળી થયેલી જાતને કાળી નહીં કરતાં હવે ગમતા હતા એ વાતને ભૂલી જવાની છે હવે બસ પ્રેમનાં નામે તરફદારી ...
Read More
જે નથી એ લોકો યાદ આવે છે

જે નથી એ લોકો યાદ આવે છે

 દ્રશ્યની પછી વણજાર આવે છે       જે નથી એ લોકો યાદ આવે છે       એક આંસું તારી આંખમા આવે       એટલે અહીં વરસાદ આવે છે થોડી અણસમજ છે એટલું સાર...
Read More
तुम्हे अब ठोकरे खाने की आदत में जिना होगा Hindi Muktak By Naresh K. Dodia

तुम्हे अब ठोकरे खाने की आदत में जिना होगा Hindi Muktak By Naresh K. Dodia

तुम्हे अब ठोकरे खाने की आदत में जिना होगा Hindi Muktak By Naresh K. Dodia तुम्हारी एक आदत से कभी नाराज रहेता था तुम्हारी बात में तब ...
Read More
एक इश्वर शोधवानो आज केवो थाक छे Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia

एक इश्वर शोधवानो आज केवो थाक छे Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia

एक इश्वर शोधवानो आज केवो थाक छे Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia एक इश्वर शोधवानो आज केवो थाक छे आंखथी देखाय नां तुं ए ज तारो वांक ...
Read More
जगत आखुं हवे हारीने बेठी छुं Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia

जगत आखुं हवे हारीने बेठी छुं Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia

जगत आखुं हवे हारीने बेठी छुं Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia जगत आखुं हवे हारीने बेठी छुं  तुं मारो छे हुं ए मानीने बेठी छुं  ...
Read More
अपने गम से आज रूस्वा हो गया हूँ Hindi Muktak By Naresh K. Dodia

अपने गम से आज रूस्वा हो गया हूँ Hindi Muktak By Naresh K. Dodia

अपने गम से आज रूस्वा हो गया हूँ Hindi Muktak By Naresh K. Dodia अपने गम से आज रूस्वा हो गया हूँ हद से बढ के आज तेरा हो गया हूँ मैं...
Read More
तमारा द्रार खखडावी हवे थाकी गयो छुं Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

तमारा द्रार खखडावी हवे थाकी गयो छुं Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

तमारा द्रार खखडावी हवे थाकी गयो छुं Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia तमारा द्रार खखडावी हवे थाकी गयो छुं  तमे अंदर छो पण अंगत नथी ...
Read More
जर्मन कविे गेटेनी अजब प्रेम की गझब कहानी Gujarati Article By Naresh K. Dodia

जर्मन कविे गेटेनी अजब प्रेम की गझब कहानी Gujarati Article By Naresh K. Dodia

जर्मन कविे गेटेनी अजब प्रेम की गझब कहानी Gujarati Article By Naresh K. Dodia  પ્રખ્યાત જર્મન કવિ અને લેખક ગેટેથી કોઇ પણ સાહિત્યપ્રેમી ...
Read More