Apavu Padse Mane Majre Tu Jyare Pan Male Sher By Naresh K. Dodia

Apavu Padse Mane Majre Tu Jyare Pan Male Sher By Naresh K. Dodia
  1. Apavu Padse Mane Majre Tu Jyare Pan Male Sher By Naresh K. Dodia
  1. आपवुं पडशे मने मजरे,तुं ज्यारे पण मळे
  2. लागणीनां व्याजनी वसुलात छे मारी गझल
  3. -नरेश के.डॉडीया


Advertisement

No comments:

Post a Comment