भीतर भरोसो ने ह्रदयमा हाम लइने बेठो छुं Muktak By Naresh K. Dodia

भीतर भरोसो ने ह्रदयमा हाम लइने बेठो छुं Muktak By Naresh K. Dodia
भीतर भरोसो ने ह्रदयमा हाम लइने बेठो छुं Muktak By Naresh K. Dodia
भीतर भरोसो ने ह्रदयमा हाम लइने बेठो छुं
दिलथी पधारो!हुं गझलनी सांज लइने बेठो छुं
हुं एक धारी वेठ जाणी शब्दथी आधो रह्यो
ने आज शब्दोना जगतमा नाम लइने बेठो छुं
- नरेश के. डॉडीया 
Advertisement

No comments:

Post a Comment