खाली क्षणॉनो भार स्हेवातो नथी Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia

खाली क्षणॉनो भार स्हेवातो नथी Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia
खाली क्षणॉनो भार स्हेवातो नथी Gujarati Gazal By Naresh K. Dodia
खाली क्षणॉनो भार स्हेवातो नथी
मारो समय मारो हवे थातो नथी

पीडा समी जाशे मने लाग्यु हतुं
क्यां दर्द छे ए भाग पकडातो नथी

मुळमाथी उखडेलो हतो संबंध जे
प्हेला हतो संबंध बंधातो नथी

ठोकी दीधा खील्ला समयना हाथमां
काटॉ धडीनो तोय रोकातो नथी

मे हाथ एनो जे पळे थाम्यो हतो
रुहमाथी एनो झायको जातो नथी

मारा ह्रदय साथे ह्रदय जोडायु तो
उर्मिनो दरियो दिलमा सचवातो नथी

पस्ताइ छे लोको पडीने प्रेममां
चाही तने क्यारेय पस्तातो नथी

दुश्मन बिचारा थइ गया छे चो-तरफ
भसता ए श्वानोथी हुं गभरातो नथी

एना भरोसो करता डर लागे मने
जेनो ह्रदयनो भाव समजातो नथी

मारी “महोतरमानी” वातो शुं करुं
ज्या स्नेहनो ताळॉ ज मंडातो नथी
– नरेश के. डॉडीया
Advertisement

No comments:

Post a Comment