मारा ह्रदयमा लागणीनो बाग लइने बेठो छुं Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

मारा ह्रदयमा लागणीनो बाग लइने बेठो छुं Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
मारा ह्रदयमा लागणीनो बाग लइने बेठो छुं Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
मारा ह्रदयमा लागणीनो बाग लइने बेठो छुं
लोकोने गमती मांगणीनी छाब लइने बेठो छुं
हिबके चडे छे मानवी जो दर्दनुं भारण वधे
एवा समयमां हुं मूछो पर ताव दइने बेठो छु      
-नरेश के.डॉडीया
Advertisement

No comments:

Post a Comment