पडतर भले ए होय तोये लागणीनी जात छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

पडतर भले ए होय तोये लागणीनी जात छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
पडतर भले ए होय तोये लागणीनी जात छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
पडतर भले ए होय तोये लागणीनी जात छे
अडता फरी उठी गई तो मांगणीनी जात छे   
माणसनी साची जात केवी रीतथी जाणी शकॉ?      
छंछेडशो तो जाणशो ए नागणीनी जात छे
- नरेश के. डॉडीया  
Advertisement

No comments:

Post a Comment