समयने तोलवानो आज मोको हाथ लाग्यो छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

समयने तोलवानो आज मोको हाथ लाग्यो छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
समयने तोलवानो आज मोको हाथ लाग्यो छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
समयने तोलवानो आज मोको हाथ लाग्यो छे
घणा वरसो सुधी मारा-पणानो भार लाग्यो छे
“महोतरमां” तने जोयां पछी लाग्युं जगत सुंदर
घणा वरसो पछी आंखोने माणस खास लाग्यो छे
- नरेश के. डॉडीया
સમયને તોલવાનો આજ મોકો હાથ લાગ્યો છે
ઘણા વરસો સુધી મારા-પણાનો ભાર લાગ્યો છે
“મહોતરમાં” તને જોયાં પછી લાગ્યું જગત સુંદર
ઘણા વરસો પછી આંખોને માણસ ખાસ લાગ્યો છે
- નરેશ કે. ડૉડીયા
Advertisement

No comments:

Post a Comment