सीधो सरळ परिचय बधानां मुख उपर मळतो हतो Gujarati Sher By Naresh K. Dodia

सीधो सरळ परिचय बधानां मुख उपर मळतो हतो  Gujarati Sher By Naresh K. Dodia
सीधो सरळ परिचय बधानां मुख उपर मळतो हतो  Gujarati Sher By Naresh K. Dodia 
सीधो सरळ परिचय बधानां मुख उपर मळतो हतो   
बस आ ज कारणथी धणा लोकोनो अणगमतो हतो                 
- नरेश के. डॉडीया 
સીધો સરળ પરિચય બધાનાં મુખ ઉપર મળતો હતો   
બસ આ જ કારણથી ધણા લોકોનો અણગમતો હતો                 
- નરેશ કે. ડૉડીયા 
Advertisement

No comments:

Post a Comment