बघा मां एक रावण वसतो होय छे Gujarati Muktak By Naresh K.. Dodia


बघा मां एक रावण वसतो होय छे Gujarati Muktak By Naresh K.. Dodia 
બઘામા એક રાવણ કયાક વસતો હોય છે
દિવસને રાત ઈર્ષામા એ બળતો હોય છે
બઘાને રામ જેવો લાગશે વર્તન થકી
ઘણાને એ રાવણ જેમ નડતો હોય છે
- નરેશ કે.ડોડીયા
Advertisement

No comments:

Post a Comment