अमोए खानगीमा लागणी बेफाम धीरी Gujarati Sher By Naresh K.. Dodia

अमोए खानगीमा लागणी बेफाम धीरी Gujarati Sher By Naresh K.. Dodia
अमोए खानगीमा लागणी बेफाम धीरी Gujarati Sher By Naresh K.. Dodia 
अमोए खानगीमा लागणी बेफाम धीरी
तो पण तारूं वलण क्यारेक सरकारी रहे छे
- नरेश के. डॉडीया 
અમોએ ખાનગીમા લાગણી બેફામ ધીરી
તો પણ તારૂં વલણ ક્યારેક સરકારી રહે છે
- નરેશ કે. ડૉડીયા 
Advertisement

No comments:

Post a Comment