તુम्हारे प्यार की मुझ पे नजर चाहीए Hindi Muktak By Naresh K. Dodia

તુम्हारे प्यार की मुझ पे नजर चाहीए Hindi Muktak By Naresh K. Dodia
તુम्हारे प्यार की मुझ पे नजर चाहीए Hindi Muktak By Naresh K. Dodia
તુम्हारे प्यार की मुझ पे नजर चाहीए
मुझे दौलत नही,तेरी कदर चाहीए
ये पल-दो-पल का तेरा प्यार का मतलब क्यां
मुझे वो प्यार बस आठो प्रहर चाहीए
- नरेश के. डॉडीया
Advertisement