एक बाळकना ह्रदयनी वात जाणे जाणवानी होय छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

एक बाळकना ह्रदयनी वात जाणे जाणवानी होय छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
एक बाळकना ह्रदयनी वात जाणे जाणवानी होय छे Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
एक बाळकना ह्रदयनी वात जाणे जाणवानी होय छे
ए ज समजण आपणा मनमा बधाए बांधवानी होय छे
माणवानी होय तो रणमा पडी रंगतने पण माणी शको
होय बावळ तोय रणमा पण जरूरत झाडवानी होय छे
-नरेश के.डॉडीया
એક બાળકના હ્રદયની વાત જાણે જાણવાની હોય છે
એ જ સમજણ આપણા મનમા બધાએ બાંધવાની હોય છે
માણવાની હોય તો રણમા પડી રંગતને પણ માણી શકો
હોય બાવળ તોય રણમા પણ જરૂરત ઝાડવાની હોય છે
-નરેશ કે.ડૉડીયા
Advertisement

No comments:

Post a Comment