वधु पडतो अही उत्पात बहु सारो नथी Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia

वधु पडतो अही उत्पात बहु सारो नथी Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia
वधु पडतो अही उत्पात बहु सारो नथी Gujarati Muktak By Naresh K. Dodia       
वधु पडतो अही उत्पात बहु सारो नथी       
ह्रदय मारुं तमारो कइ ए उतारो नथी      
तमारो हाथ लंबावो हवे गमतुं नथी        
हु टेको खुदनो छुं मारो अही स्हारो नथी     
- नरेश के.डॉडीया 
વધુ પડતો અહી ઉત્પાત બહુ સારો નથી       
હ્રદય મારું તમારો કઇ એ ઉતારો નથી      
તમારો હાથ લંબાવો હવે ગમતું નથી        
હુ ટેકો ખુદનો છું મારો અહી સ્હારો નથી     
- નરેશ કે.ડૉડીયા 
Advertisement

No comments:

Post a Comment